Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

My-LifeSlim Afslankinstituut 2013

Algemene Voorwaarden

My-LifeSlim Afslankinstituut B.V. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 68434030. Versie geldig vanaf 21 augustus 2013.

Artikel 1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Onder  My-LifeSlim wordt verstaan: (I) My-LifeSlim Afslankinstituut B.V. (II) de Zelfstandig GewichtsConsulenten werkend als franchisenemers van My-LifeSlim Afslankinstituut B.V..

Onder “Cliënt” wordt verstaan: een consument zijnde een natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Onder “Product” wordt verstaan: de producten welke worden verkocht door My-LifeSlim en welke behoren bij het concept en het afslankprogramma van My-LifeSlim.

Onder “Afslankprogramma” wordt verstaan: adviezen gegeven bij de aankoop en gebruik van de Producten.

 Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen/offertes, alle door My-LifeSlim aanvaarde offertes en/of aanbiedingen, overeenkomsten, alle uit overeenkomsten voortvloeiende of daarmee samenhangende overeenkomsten alsmede alle rechtshandelingen, leveringen, werkzaamheden en adviezen verricht door My-LifeSlim, evenals in de toekomst met My-LifeSlim aan te gane rechtsverhoudingen.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.

2.3 Afwijkingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden binden My-LifeSlim slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Indien en zodra My-LifeSlim een nieuwe versie van deze Algemene Voorwaarden

opstelt en in het handelsverkeer brengt vervallen daar automatisch de eerdere

versies van de Algemene Voorwaarden en treedt de tekst van de meest recente

versie in werking. De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde op te vragen bij My-LifeSlim.

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van My-LifeSlim zijn vrijblijvend tenzij expliciet anders aangegeven. Opdrachten en/of acceptaties van aanbiedingen en/of aankopen door de Cliënt gelden bij aankoop in de vestigingen als onherroepelijk. Indien er sprake is van een consumentenkoop , overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), dan gelden de Algemene Voorwaarden verkopen op afstand, die op onze website te vinden zijn.

3.2 Een mondelinge toezegging door of met een medewerker van My-LifeSlim bindt My-LifeSlim pas nadat de directie en/of tekenbevoegde een schriftelijk akkoord heeft gegeven.

3.3 Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden, op basis van de bij My-LifeSlim bekende gegevens verstrekt door de Cliënt tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.

3.4 Onder aanbiedingen en offertes zijn ook begrepen zogenaamde kortingsovereenkomsten en controle abonnementen. Op voormelde zijn de onderhavige Algemene Voorwaarden eveneens onverkort van toepassing.

3.5 Het is de Cliënt niet toegestaan de aangekochte producten aan professionele partijen en/of zakelijke partijen door te verkopen dan wel zelf met de aangekochte producten te handelen, behoudens wanneer hierover schriftelijk voorafgaand afspraken zijn gemaakt.

3.6 Aanbiedingen van My-LifeSlim gelden niet automatisch voor nabestellingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.7 My-LifeSlim kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

3.8 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 4 Gegevens/Opgave

4.1 De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan My-LifeSlim verstrekte gegevens en informatie, waaronder expliciet tevens wordt verstaan medische gegevens en medische indicaties verstrekt door een huisarts en/of specialist en/of anderszins iemand met een medische achtergrond. My-LifeSlim is pas gehouden tot (verdere) verkoop en de eventuele daarmee samenhangende advisering en/of begeleiding, indien de cliënt alle door My-LifeSlim verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt.                                                     De cliënt heeft de eigen verantwoordelijkheid er voor zorg te dragen dat zij (voorafgaand) medisch advies inwint aangaande het gebruik van de producten wanneer op grond van een (medisch) verleden dan wel medische conditie daartoe aanleiding is. Het invullen van een medische verklaring is verplicht. Zowel in de praktijken bij de Zelfstandig GewichtsConsulenten, Online programma, bij gebruik van homesets. Bovendien is een cliënt verplicht om eventuele wijzigingen in medische gegevens en/of medicatie gebruik tijdens de behandelperiode bij My-LifeSlim direct te melden. 4

4.2 Samen met cliënt zal My-LifeSlim een traject bepalen met het doel om cliënt’ s levensvreugde te verhogen met het onder controle krijgen en houden van het lichaamsgewicht, op een voor de cliënt acceptabel niveau waarbij My-LifeSlim cliënt zoveel mogelijk zal bijstaan in het gekozen traject. Tijdens het bezoek aan My-LifeSlim mag cliënt naar redelijkheid gebruik maken van de faciliteiten van My-LifeSlim, waaronder begrepen het gebruik van de  toiletten.

4.3 Alle door My-LifeSlim gegeven adviezen en alle door My-LifeSlim verstrekte berekeningen, indicaties en andere opgaven of informatie (bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, betreffende kwaliteiten, capaciteiten en/of resultaten) zijn geheel vrijblijvend en worden door My-LifeSlim verstrekt als niet-bindende informatie en zijn slechts aan te merken als algemene inschattingen en kunnen op geen enkele wijze worden aangemerkt als medische adviezen dan wel als resultaat garanties.

Artikel 5 Prijzen/Verzending en verzendkosten

5.1 De door My-LifeSlim opgegeven prijzen zijn bruto prijzen en luiden inclusief omzetbelasting, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien My-LifeSlim bijkomende werkzaamheden op zich heeft genomen bij de verkoop van de producten zoals advisering en begeleiding bij het gebruik van de producten, zijnde het “afslankprogramma” is dat onderdeel van de prijs van de producten, tenzij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen.

5.2 Bij levering van de producten met een orderwaarde onder de € 47,00 worden bij vervoer per post of anderszins, verzending- en verpakkingskosten in rekening gebracht bij de cliënt met een minimum vergoeding aan verzendkosten van € 4,95. Bestelling uit het Online programma en bij bestellingen uit de web shop draagt My-LifeSlim de kosten voor verzending en niet de klant. Tenzij het buitenlandse zendingen betreft, dan krijgt de klant vooraf een specificatie van de porto kosten.

5.3 Verzending conform artikel 5.2 vindt plaats nadat de corresponderende betaling is ontvangen door My-LifeSlim, tenzij anders overeengekomen.

5.4 Indien My-LifeSlim het verzenden van de producten verzorgt, geschiedt dit voor rekening en risico van de cliënt. My-LifeSlim is alleen dan gehouden om het verzenden te verzekeren, indien zij zich daartoe voorafgaand schriftelijk heeft verbonden. De wijze van transport/verzending evenals de wijze van verpakken van de producten wordt door My-LifeSlim bepaald.

5.5 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

5.6 Alle prijzen door My-LifeSlim gecommuniceerd zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 5

Artikel 6. Garantie en reclame

6.1.1 My-LifeSlim staat in voor de samenstelling van haar producten.

6.1.2 My-LifeSlim garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

6.2 De garantieperiode geldt met ingang van de dag van levering.

6.3 Er wordt geen garantie verleend op het resultaat van de producten en het daarmee samenhangende afslankprogramma.

6.4 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van het niet door de cliënt in acht nemen van de aanwijzingen of voorschriften, niet voorzien gebruik of onoordeelkundig gebruik door de cliënt of door derden.

6.5 Indien cliënt reclameert is hij verplicht als eerste My-LifeSlim in de gelegenheid te stellen om de tekortkoming vast te stellen.

6.6 De cliënt is gehouden vast te stellen of de producten, zodra deze door hem zijn ontvangen, in orde zijn.

Artikel 7. Betaling/Annulering

7.1 Bij aankoop van de producten en het daarmee samenhangende afslankprogramma dient de betaling contant te geschieden ineens. Indien het in termijnen is overeengekomen dient dit expliciet schriftelijk te worden overeengekomen.

7.2 Het totaalbedrag van de aankoop van de producten en het daarmee samenhangende afslankprogramma is te allen tijde in zijn geheel verschuldigd en is niet afhankelijk van enig resultaat.

7.3 De genoemde betalingstermijn in artikel 7.1 zijn fatale termijnen, bij verstrijken waarvan de cliënt van rechtswege in verzuim is zonder dat enige nadere ingebrekestelling is vereist, en het volledig bedrag ineens opeisbaar is en voldaan dient te worden.

7.4 Bij niet tijdige betaling binnen de overeengekomen betalingstermijnen is een contractuele rente verschuldigd van 1 % per maand, of de wettelijke rente waarvan deze hoger is, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de dag na het verstrijken van de betalingstermijn.

7.5 Bij niet betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn is de cliënt incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,00 (tweehonderd vijftig euro). Indien My-LifeSlim aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijze noodzakelijk waren komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

7.6 My-LifeSlim is bevoegd haar prestatie (w.o. ook te verstaan toekomstige deelleveringen) op te schorten dan wel te beëindigen indien My-LifeSlim een opeisbare vordering heeft op cliënt indien tussen haar vordering en verbintenis voldoende samenhang bestaat om deze opschorting te rechtvaardigen.

7.7 Indien er sprake is van een correctietraject of een abonnement dan wel anderszins van een herhaling- terugkeertraject zijn de kosten hiervan volledig verschuldigd wanneer niet tijdig een (terugkeer)afspraak wordt geannuleerd. Annulering dient minimaal 8 dagen tevoren plaats te vinden.

Artikel 8. Risico-overgang

8.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op cliënt over op het moment waarop deze aan Cliënt juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van cliënt of van een door cliënt aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Indien My-LifeSlim aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2 Indien My-LifeSlim aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor de cliënt de zaak heeft gekocht, althans tot het bedrag dat door de cliënt is betaald aan My-LifeSlim. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van My-LifeSlim in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van My-LifeSlim aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan My-LifeSlim toegerekend kunnen worden;

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9.3 My-LifeSlim is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.4 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van My-LifeSlim. 7

9.5 Indien de door My-LifeSlim geleverde producten en het eventueel daarbij behorende afvaltraject gebrekkig is of te kort schiet, is de aansprakelijkheid van My-LifeSlim jegens de cliënt beperkt tot hetgeen staat opgenomen in onderhavige voorwaarden waarbij tevens wordt verwezen naar de “garantie en reclame”.

9.6 Iedere vordering tegen My-LifeSlim, behalve indien deze door My-LifeSlim is erkend, vervalt door verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting wanneer zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

10.2 Wanneer een overmacht situatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de tussen hen gesloten overeenkomst schriftelijk te beëindigen.

10.3 Indien My-LifeSlim ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit enige overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is My-LifeSlim gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 11. Verwerking Persoonsgegevens

11.1 Indien de cliënt persoonsgegevens aan My-LifeSlim verstrekt – waaronder NAW-gegevens en overige contactgegevens, als ook ‘bijzondere gegevens’, dat wil zeggen gegevens omtrent de gezondheid van cliënt – stemt cliënt ermee in dat My-LifeSlim deze gegevens mag gebruiken in het kader van het afslankprogramma. Daarnaast stemt cliënt ermee in dat My-LifeSlim deze gegevens mag verwerken voor analyse en voor statistische en wetenschappelijke doeleinden, evenals deze gegevens kan koppelen aan andere gegevens die zij over de cliënt verwerkt. Tevens gaat cliënt ermee akkoord dat My-LifeSlim de cliënt van tijd tot tijd op de hoogte kan houden betreffende producten en diensten die mogelijkerwijs interessant voor de cliënt zijn. Indien cliënt geen informatie van My-LifeSlim meer wenst te ontvangen, kan cliënt dit aan My-LifeSlim meedelen door een brief te versturen aan:

My-LifeSlim Afslankinstituut B.V., Lorentzlaan 11 te Almelo 7603 MV of een mail te sturen aan hoofdkantoor@mylifeslim.com

Op de medische verklaring is de mogelijkheid aanwezig om aan te geven of de klant dit wel of niet wenst. Klant tekent voor bovenstaande via medische verklaring.

Artikel 12. Afbeeldingen en specificaties

12.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van My-LifeSlim gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 13. Geschillen

13.1 Het kan voorkomen de cliënt niet tevreden is over een product. Client dient in dit geval zo snel mogelijk contact op te met My-LifeSlim. Dit kan via hoofdkantoor@mylifeslim.com Uiterlijk binnen 14 dagen zal My-LifeSlim op de klacht reageren. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

13.2 Op alle overeenkomsten die door My-LifeSlim worden gesloten, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Indien geschillen tussen client en My-LifeSlim niet in onderling overleg zijn op te lossen, zal uitsluitend de bevoegde Nederlandse rechter van die geschillen kennis nemen.

14. Slotbepalingen

14.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. My-LifeSlim en de cliënt zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

14.2 Cliënt zal de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit enige overeenkomst niet zonder schriftelijke toestemming van My-LifeSlim aan een derde overdragen.