Algemene voorwaarden internetverkoop

Algemene voorwaarden internetverkopen My-LifeSlim Afslankinstituut B.V.

Artikel 1 – Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van My-LifeSlim Afslankinstituut B.V., hierna kortheidshalve te noemen My-LifeSlim, en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen haar en een consument. Voor niet-consumenten gelden andere algemene voorwaarden. My-LifeSlim heeft haar vestigingsadres aan de Lorentzlaan 11 te Almelo 7603 MV. Het kantoor is gedurende de gebruikelijke werkuren bereikbaar. Het KvK nummer van My-LifeSlim is 68434030. Het BTW identificatienummer is NL857440123B01. My-LifeSlim is telefonisch bereikbaar onder nummer: 0546-454057

Deze versie is geldig vanaf 21 augustus 2013

Artikel 2 – Het aanbod

2.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

- de prijs inclusief belastingen;

- de eventuele kosten van aflevering;

- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

3. Kennelijke vergissingen en kennelijke fouten binden My-LifeSlim niet.

Artikel 3 – De overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt My-LifeSlim onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door My-LifeSlim is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.3 My-LifeSlim heeft het recht zich op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien My-LifeSlim op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.4 My-LifeSlim zal bij het product aan de consument de informatie hierboven in artikel 2 in lid 2 opgesomd, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager ter beschikking stellen. Ook haar NAW-gegevens zal zij verstrekken.

Artikel 4 Gegevens/Opgave

4.1 De consument staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan My-LifeSlim verstrekte gegevens en informatie, waaronder expliciet tevens wordt verstaan medische gegevens en medische indicaties verstrekt door een huisarts en/of specialist en/of anderszins iemand met een medische achtergrond. My-LifeSlim is pas gehouden tot (verdere) verkoop en de eventuele daarmee samenhangende advisering en/of begeleiding, indien de consument alle door My-LifeSlim verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt. De consument heeft de eigen verantwoordelijkheid er voor zorg te dragen dat zij (voorafgaand) medisch advies inwint aangaande het gebruik van de Producten wanneer op grond van een (medisch) verleden dan wel medische conditie daartoe aanleiding is. Het invullen van een medische verklaring is verplicht. Zowel in de praktijken bij de Zelfstandig GewichtsConsulenten, bij het Online programma, als bij de homesets waarbij cliënt eerder het programma onder begeleiding van een consulent heeft gevolgd. Bovendien is een consument verplicht om eventuele wijzigingen in medische gegevens en/of medicatie gebruik tijdens de adviseringsperiode bij My-LifeSlim direct te melden.

4.2 Samen met consument zal My-LifeSlim een traject bepalen met het doel om de levensvreugde van de consument te verhogen met het onder controle krijgen en houden van het lichaamsgewicht, op een voor de consument acceptabel niveau waarbij My-LifeSlim cliënt zoveel mogelijk zal bijstaan in het gekozen traject.

4.3 Alle door My-LifeSlim gegeven adviezen en alle door My-LifeSlim verstrekte berekeningen, indicaties en andere opgaven of informatie (bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, betreffende kwaliteiten, capaciteiten en/of resultaten) zijn geheel vrijblijvend en worden door My-LifeSlim verstrekt als niet-bindende informatie en zijn slechts aan te merken als algemene inschattingen en kunnen op geen enkele wijze worden aangemerkt als medische adviezen dan wel als resultaat garanties.

Artikel 5 – Herroeping recht

5.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan My-LifeSlim bekend gemaakte vertegenwoordiger.

5.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan My-LifeSlim retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6 – Kosten in geval van herroeping

6.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

6.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal My-LifeSlim dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

My-LifeSlim sluit het herroepingsrecht van de consument uit voor producten die door My-LifeSlim zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument. Het herroepingsrecht geldt uitdrukkelijk niet voor niet-consumenten.

Artikel 8 – De prijs

8.1 My-LifeSlim kan op ieder moment haar prijzen aanpassen. Prijsverhogingen na totstandkoming van de overeenkomst hebben geen effect op de overeengekomen prijs, behalve wanneer deze prijs onjuist was en of wanneer de prijsverhoging het gevolg is van veranderingen in BTW tarieven.

8.2 Alle in het aanbod genoemde prijzen zijn inclusief btw. De handlings- en verzendkosten welke voor rekening van de consument worden gebracht, worden steeds uitdrukkelijk op de website vermeld.

Artikel 9 – Conformiteit en Garantie

9.1 My-LifeSlim staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of normale bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

9.2 De in het vorige lid als garantie aangeboden regeling laat de eventuele vorderingen van de consument op de producent of importeur onverlet en komt ook niet in de plaats van vorderingen tegen My-LifeSlim gebaseerd op de wet of de overeenkomst. Vergoeding van gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij verkoop aan niet consumenten wordt iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de aankoopprijs van het product.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

10.1 My-LifeSlim zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

10.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan My-LifeSlim kenbaar heeft gemaakt, dan wel het door My-LifeSlim aangegeven bezorgadres indien de consument niet thuis wordt aangetroffen.

10.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal My-LifeSlim geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed zo mogelijk binnen 14 dagen, doch uiterlijk binnen 30 dagenuitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet volledig kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

10.4 In geval van ontbinding conform het vorige lid zal My-LifeSlim bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

10.5 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal My-LifeSlim zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk op het moment van bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van een eventuele retourzending zijn in dat geval voor rekening van My-LifeSlim.

10.6 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij My-LifeSlim tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan My-LifeSlim bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Artikel 11 – Betaling

11.1 Voor zover geen betaling vooraf via de op de website gepubliceerde betalingsmogelijkheden is overeengekomen of uitgevoerd, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na bezorging van de goederen. Bij te late betaling wordt een rente van 1% per maand of een gedeelte van een maand in rekening gesteld.

11.2 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan My-LifeSlim te melden.

11.3 In geval van wanbetaling van de consument heeft My-LifeSlim behoudens wettelijke beperkingen en naast de contractuele rente, het recht om de redelijke (incasso)kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

12.1 Afgeleverde goederen blijven eigendom van My-LifeSlim, totdat door de consument aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Het risico te zake van de reeds afgeleverde goederen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering.

12.2 De consument verplicht zich reeds nu voor alsdan om zijn volledige medewerking te verlenen, teneinde My-LifeSlim in de gelegenheid te stellen de betreffende goederen bij hem weg te halen waarbij de kosten worden doorberekend aan de consument.

Artikel 13 – Privacy

13.1 My-LifeSlim hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld en beveiligd opgeslagen. Hierbij wordt wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens gevolgd. My-LifeSlim gebruikt de door de consument verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de bestelling en voor de My-LifeSlim Klantenservice en eigen marketing.

13.2 Het door de consument opgegeven emailadres wordt slechts voor marketing door My-LifeSlim gebruikt wanneer de consument op de website van My-LifeSlim heeft aangegeven daartegen geen bezwaar te hebben.

13.3 Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de consument door My-LifeSlim niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de bestelling en betaling noodzakelijk is.

13.4 Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de consument worden gewijzigd.

Artikel 14 – Geschillen

14.1 Op overeenkomsten tussen My-LifeSlim en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Het kan voorkomen dat de consument niet tevreden is over een product. Hij dient dan zo snel mogelijk contact met My-LifeSlim opnemen. Dit kan via hoofdkantoor@mylifeslim.com Uiterlijk binnen 14 dagen zal My-LifeSlim op de klacht reageren. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

14.3 Vorenstaande laat onverlet het recht van iedere partij om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in Nederland.